Map

SINAPSYS Ltd.

Alexander Stamboliyski Street,
4135 Voivodinovo village,
Plovdiv,
BULGARIA
tel.: +359 896 610 626
tel.: +359 32 267 668

e-mail: sinapsysbg@gmail.com

Write us